موافقان و مخالفان تحریم‌ها چه می‌گویند؟

در برخورد با ایران، ایالات متحده چه سیاستی را باید در پیش گیرد؟ ایران همچنان مهم‌ترین چالش سیاست خارجی اوباما در دور دوم ریاست جمهوری او باقی خواهد ماند. مهمترین پرسش پیش روی سیاستگزاران آمریی برخورد با ایران است. تحریم‌های فلج‌ی، و یا دیپلماسی؟ی به موضوع می‌نگرد و البته می‌توان منافع افراد، گروه‌ها، و نیی گوناگون را در این رویارویی به نظاره نشست. آنچه امروز در میان گزینه‌ها بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و البته سیاست رسمی ایالات متحده و متحدانش در برابر ایران می‌باشد، تحریم است؛ هنوز نمی‌توان چندان به مصالحه دل خوش داشت، ولی خطر جنگ از مصالحه بیشتر حس می‌شود. با اییم با تلاش‌های موافقان و علی رغم همت مخالفانش به سیاست غالب ایالات متحده تبدیل شده، هنوز این سیاست محل بحث و گفت و گوست،یاریییی تحریم‌ها را بی ی‌فایده می‌بینند. شایحث‌های پیرامون این موضوع تا اندازه‌ای باعث سردرگمی گردیده. نوشته‌ی پیش رو در تلاش است تا استدلال‌های موافقان و مخالفان تحریم‌ها را به گونه‌ای رُفته در اختیار خوانندگان بنهد. از در برابر نهادن استدلال‌های موافقان و مخالفان تحریم‌ها بهتر می‌توان قوت و ضعف هر یرا شناخت.

امّا چرا تحریم؟

ابتدا به صورت‌بندی دلایل موافقان تحریم‌ها می‌پردازیم:

مهمترین دلی تحریم از جنگ  هزینه‌تر است. پیش‌فرض این نظر اییران از ساخت بمب اتم پیش روست، جنگ یا تحریم؛ در این میان هزینه‌های انسانی و پولی تحرییم‌ها باییم‌ها منافع آمرییران از دستیابی به سلاح اتمی و نیز تغییر رفتار ای‌‌می‌آورد. اییامد تحریم‌ها را می‌توان این گونه تصوی

ی اییم‌ها می‌توانند دستیابی جمهوری اسلامی را به تسلیحات اتمی به تاخیر بیندازند؛ با این تأخیر زمانی، ایی ایران بتواند توفیقی یابد و با پیروزی چالش اتمی ایران از مییم سجادپور بر ای”تحریم‌ها باعث می‌شوند تا دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دیرتر و سخت‌تر شود.” او می‌گوید: “من  نمی‌  دستیابی ایران به سلاح اتمی غیرقابل اجتناب باشد.” این زمان خریدن برایی‌خواهی ایران است.

دوم اییم‌ها باعث فشار بر مردم شود و رژیم اسلامی از ترس شورش مردم و از برای حفظ قدرت به تعلیق تن در دهد. این را بیشتر به نوشیدن جام زهری دیگر این بار توسط آیت الله خامنه‌ای مانند می‌یوید ایگناتیوس می‌افزاید  “تشدید تحریم‌ها و به خصوص تاثیر بیشتر آن بر صنایع نفت و درآمد خارجی ایران شاید باعث شود   ایران آن‌طور  زمانی آیت الله خمینی گفته بود جام زهر را بنوشد.”

سومین پییی تحریم‌ها برمی‌شمرند این است  جمهوری اسلامی برای برون رفت از این حالت تنگنا دست به اقدام و ماجراجویی نظامی بزند. در آن حالت برتری نظامی مسلم آمری و توانمندی نظامی اسرائیل و عربستان سعودی به راحتی می‌توانند ضربات اولیه ایران را خنثی . و البته این بار جنگییران آغازگر آن بوده به پایان برنامه‌ی اتمی ایران خواهد انجامید. در این مورد به هر حال جنگ رخ داده و تحریم تنها باعث جنگ گردیده است و نه جایگزین آن.

چهارمین پییم‌ی اسلامی به محنت مردم توجهی نشان ندهد و ارزشی برای رنجیی‌برند قائل نباشد؛ نتیجه‌ی چنین رویییم‌ها بر مردم باعث ایجاد هرج و مرج و شورش و در نتیجه فروپاشییم سجادپور  مسائل ایران در  پژوهشی « ی»  دیدگاه‌ها و تحلیل‌های وی از سوی  سفید به دقت مورد مطالعه قرار می‌گیرند، بر اییم جمهوری اسلامی به خاطر سماجت در تداوم برنامه‌های هسته‌ای به مرور به سوی جان دادن  می‌ . وی شرایط ایران را با اتحاد شوروی سابق مقایسه می‌  به خاطر ادامه مسابقه تسلیحاتی با آمری درچار ی اقتصادی شد.

علاوه بر دلایل پیش‌گفته موافقان تحریم، از تاریخچه‌یی اسلامی با غرب نیز شواهدی در دفاع از نظر خویش عرضه می‌‌شناسیی اسلامی، معتقدان به تحریم را به این نتیین نظام تا فشار بی‌ی‌آید. در این میان دو نمونه بیش از دیگر نمونه‌ها برجسته‌اند؛ یی گروگان‌گیری سال 1358 و دیگری پذیرش قطعنامه‌ی 598 سازمان ملل از سوی آیت الله خمینی است. در مورد نخست، تا زمانییگان و تهدیدهای او مبنی بر حملات ویران‌یه ایران پیش‌نهاده نشد، جمهوری اسلامییامد؛ در زمان ریایران اعلامیه‌ی الجزای‌ها را رها. به عبارتییی با جمهوری اسلامی ناموفق بود. در مورد دیگر نیز تلاش‌های دیپلماتیی تغییر رویی اسلامی و پایان دادن به جنگ ایییران خارج از تحمل نشد خمینییامد. سرانجام با ورود رسمی آمرییاد ایران در جبهه‌های جنگ و عدم علاقه ایرانیان برای اعزام به جبهه‌ها، نظام اسلامی مجبور به نوشیدن جام زهر شد.

موافقان تحریم‌ها با استناد به این شواهد معتقدند تنها فشار بیی‌تواند این نظام را به عقب نشستن وابدارد؛ در دفاع از نظر آنها البته می‌ی غرب و ایران بر سر برنامه‌ی اتمی‌اش ییر به نتیجه‌ای مشخص نیانجامیده؛ از این رو، فشار و تحریم تنها راه توفیین نظام است.

چرا تحریم نه؟

مخالفان تحریم‌ها دوگانه‌ی طرح شده در بالا مبنی بر انتخاب بین تحریم یا جنگ شدت رد می‌‌هزینه‌ترین راه برای غرب دیپلماسی است و مهم‌تر از همه دارایین درد و رنج برای مردم ایران.یپلماسی می‌توان این موضوع را به سرانجام رساند.

ی: مخالفان تحریم‌ها ایحری‌هزینه‌تر است را نادرست می‌دانند تحریم‌های فلج‌ به جنگ می‌انجامند- ی موافقان تحریم‌ها نیز این را می‌پذیی اسلامییی نظامی بزند. تریتا پارسییم‌ها به سرعت در ییشی فشار و مقابله قرار می‌گیرند؛ به ایییم‌ها را افزایش می‌دهد و ایران سعی می‌یم‌ها تاثیری نداشته؛ در نتیجه غرب این تحریم‌ها را بیشتر می‌یران نیز سعی می‌یی ضعیف‌تر از انتخاب‌ها و ابزارهای ی در مقابله به مثل برخوردار است و این انتخاب‌ها نیز بسییم‌های بیشتر تنها راه ایران برای فشار بر غرب افزایش غنی سازی در مقیاس‌های بالا تا نزدییی‌رسیی

دوم: مخالفان تحریم‌‌های مقایسه‌ی تاریخی نشان می‌یم‌ها به فروپاشی نظام‌های دیی می‌انجامد و راه را برایی‌سازی هموار می‌یم‌هد در هیچ موردیی‌سازییی آفریقای جنوبی- البته در مورد نقش تحریم‌ها در مورد آفریقای جنوبی نیز بحث بسیار است). داده‌های تاریخی به واقع نشان می‌یم‌ها، دییار بهتر توانسته‌اند قدرت را بیش از پییی بیشتر در غیاب تحریم‌های گسترده‌ی‌اند تا در حضور آنها؛ آمریی جنوبی در رابطه‌ی تجاری گسترده با آمریی شمالیی شد در صورتیی، سوریه و ایران زیر تحریم به هیچ روی به سویی پیش نرفته‌اند.

سوم: در پاسخ به ای‌ییران نشان می‌یران تنها به فشار زیاد پاسخ درست می‌دهد و خوردن جام زهر از سوی خمینی یی از آن موارد است. مخالفان تحرییایی تفاوت است بین خامنه‌ایِ سال 2012 و خمینیید؛ تریتا پارسی معتقد است ایی را بر اییی می‌شد، زمانیی‌‌اییده بود، و ایران درگیر جنگی با آمری‌ی این‌ها مهم‌تر ایینی در آن سال دو گزینه‌ی بسیار روشن در پیش رو داشت: ادامه‌ی جنگ یا نوشیدن جام و پایان جنگ. اما خامنه‌ایینه‌ی‌رو نیست. همه چیز برای او مبهم است، خامنه‌ای نمی‌داند اگر جام زهر را بنوشد چه می‌شود؛ آیا تحریم‌ها برداشته می‌شوند؟ شاید؛ آیا ایران حق غنی‌سازیینده‌ی دور شاید. جالب ای‌ای مانند خمینی دارای قدرت تصمیم‌گیری مطلق است، ولی بر خلاف صدام، اوباما از قدرت تصمیم‌گیری مطلق محروم است و بای‌ای جمهوری‌خواه‌ای تصور نمی‌ییم‌گی‌هاییر فشار جمهوری‌خواهان قادر به مقاومت نیست و نظراتش تغییر می‌دهد.

چهارم: مخالفان معتقیم‌های همه جانبه به همه‌ی مردم ایران آسیب می‌زند. از یین امر به رنج بیشتر مردم ایران می‌‌یش از پیش با گرانیرخی از مواد غذایی و دارویی روبه‌رو هستند؛ از دیگر سو، تحریم‌ها به لحاظ اقتصادی به جامعه‌ی مدنی ای‌ی متوسط باشند بسیار آسیب زده و در حال از میان بردن طبقه‌اییم‌ها منتظرند آنها در ایی‌سازییی بر سر شاخ و بُن می‌برید).

مخالفان تحریم‌یم‌ها هستند، اما در این باره چندان روشن سخن نمی‌گوییم‌هایییم‌های هدفمند می‌تواند جمهوری اسلامی را . مخالفان بسیار بر دیپلماسی ید می‌. اییپلماسی با ایران به اندازه‌یی جدی نبوده و بیش از اندازه بر تأثیر تحریم‌ها دلخوش داشته تا موفقیت دیپلماسی؛‌ی مهمیی‌ییم‌ها قرار بوده در بهترییپلماسی باشند ولییت آمرییم‌های فلج‌ی‌یگر به دیپلماسی نیازی نیست. به دیگر سخنیق غنی‌سازی از سوی ایران امتیاز خاصی به ایران بدهد و خواهانیران به صورتی ییم بییاید؛ سیاستیی قطعی را برای دیپلماسی رقم می‌زند و راه را برای جنگ هموار می‌

باییران در اییستند؛ در واقع موافقان تحریم و مخالفان آن سعی می‌ به دولتمردان آمرییی مثلا تحریم) بیش از موضع گروه دیگر (مثلا یی‌آورد. در واقع حتی مخالفان تحرییم و دیپلماسی موثر منافع آمریین می‌یران نییم‌ها می‌باشند. ایییپلماسی بهتر است تا تحریم و یید تأمین شود.

(این نوشته با اندکی تغییر در بی بی سی فارسی به چاپ رسیده)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *